Acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018

MESURES ADOPTADES

Acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declaren les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Teruel i la Comunitat Autònoma de *Illes *Balears "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els passats dies 18,19,20 i 21 d'octubre.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el citat acord determina l'adopció de diverses mesures, detallant-se les següents,  relatives a la Cooperació Econòmica Local:

"Quart. Danys en infraestructures municipals i xarxa viària "

Als projectes que executen els ajuntaments, les diputacions provincials, les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal, inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50% del seu cost, exclosos d'estes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguen materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

SUBVENCIONS ASSIGNADES

  • (BOE, 17/12/2019) Resolució de 12 de desembre de 2019, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, per la qual s'assignen subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària, previstes en l'Acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declaren les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Teruel i la Comunitat Autònoma de *Illes *Balears, «zones afectades greument per una emergència de protecció civil», com a conseqüència de les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els passats 18, 19, 20 i 21 d'octubre.
INDICADORES
Código Nombre del indicador (unidad de medida) Valor
P01 Proyectos para los que se solicitó subvención (número) 165
P02 Proyectos efectivamente financiados (número) 133
P03 Entidades locales beneficiadas por las subvenciones (número) 73
P04 Población beneficiada por las subvenciones (habitantes) 3.644.725
P05 Importe de subvención concedido (euros) 8.284.961,52 €

 

(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.