Dades bàsiques sobre traspassos X Legislatura estatal (des de 14-12-2011)

En les dades globals i generals es detallen les reunions de les comissions mixtes de transferències celebrades durant la X Legislatura estatal desglossades per anys, i amb el detall del personal i del finançament que ha estat objecte de traspàs, així com una estadística dels acords aprovats per les respectives comissions mixtes.

En els traspasos pendents relatius a matèries generals o comunes, es presenta l'estat comparatiu per comunitats autònomes dels traspassos aprovats i pendents d'aprovació en matèries generals o comunes a totes o a algunes d'elles.

En els traspassos en matèries específiques i ampliacions de traspassos a comunitats autònomes s'enumeren els traspassos més rellevants aprovats durant la X Legislatura estatal relatius a matèries que afecten individualitzadament a una comunitat autònoma, així com les ampliacions d'acords de traspassos de funcions i servicis aprovats anteriorment.

Dades globals sobre personal i finançament X Legislatura estatal (PDF · 18.85 KB)

Dades generals Acords de traspàs i comissions mixtes de transferències (PDF · 14.95 KB)

Traspassos relatius a matèries generals o comunes (PDF · 47.03 KB)

Traspassos en matèries específiques i ampliacions de traspassos a comunitats autònomes (PDF · 22.5 KB)