Medidas Real Decreto-lei 2/2019, do 25 de xaneiro (RD 630/2019, do 31 de outubro)

MEDIDAS ADOPTADAS CON CARÁCTER XERAL

MEDIDAS ADOPTADAS

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

[ Fecha límite de presentación de solicitudes: 9 de julio de 2020. Más información: Portal de EELL ]

  • Resolución de 12 de xuño do 2020da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, pola apróbase a convocatoria das subvencións previstas no Real Decreto 630/2019, de 31 de outubro, polo que se declara a aplicación das medidas previstas no artigo 7 do Real Decreto-lei 2/2019, de 25 de xaneiro, a diversas situacións catastróficas acaecidas entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de marzo de 2019. Publicada en extracto en BOE, 18 de xuño de 2020.

SUBVENCIÓNS ASIGNADAS

  • (BOE, 02/12/20) Resolución de 30 de novembro de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, pola que se acorda a asignación das subvencións previstas no Real Decreto 630/2019, de 31 de outubro, polo que se declara a aplicación das medidas previstas no artigo 7 do Real Decreto-lei 2/2019, de 25 de xaneiro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas, a diversas situacións catastróficas acaecidas entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de marzo de 2019.
INDICADORES
Código Nombre del indicador (unidad de medida) Valor
P01 Proyectos para los que se solicitó subvención (número) 328
P02 Proyectos efectivamente financiados (número) 185
P03 Entidades locales beneficiadas por las subvenciones (número) 72
P04 Población beneficiada por las subvenciones (habitantes) 1.856.006
P05 Importe de subvención concedido (euros) 8.393.111,31 €


(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.