Medidas Real Decreto-lei 10/2021, do 18 de maio

MEDIDAS ADOPTADAS

(BOE, 19/05/2021) Real Decreto-lei 10/2021, do 18 de maio, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados pola borrasca "Filomena".

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

Resolución do 16 de outubro de 2021, da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se aproba a convocatoria das subvencións previstas no artigo 8 do Real Decreto-lei 10/2021, do 18 de maio, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados pola borrasca "Filomena". Publicada en extracto en BOE, 20 de outubro de 2021.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre o procedemento de solicitude.

IMAXE INSTITUCIONAL (MEDIDAS DE PUBLICIDADE)

Información práctica sobre imaxe institucional para a mención do financiamento das obras por parte da Administración Xeral do Estado dentro da publicidade e comunicación.

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE SUBVENCIÓNS

  • (BOE, 29/06/2022) Resolución do 24 de xuño de 2022, da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se acorda a asignación das subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial e insular, previstas no artigo 8 do Real Decreto-lei 10/2021, do 18 de maio, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados pola borrasca "Filomena".
  • Prazo para a remisión do certificado de adxudicación: Por Resolución do 30 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, ampliouse de oficio e para todos os proxectos financiados, ata o día 14 de novembro de 2022, o prazo que teñen as entidades beneficiarias (deputacións provinciais, cabidos insulares ou comunidades autónomas *uniprovinciales) para a remisión do certificado de adxudicación ao que se refire o apartado oitavo da Resolución do 16 de outubro de 2021, da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se aproba a convocatoria das subvencións das subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial e insular previstas no artigo 8 do Real Decreto-lei 10/2021, do 18 de maio, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados pola borrasca "Filomena".

  • #De acordo con o disposto no artigo 12.4 da Orde *HAP/196/2015, do 21 de xaneiro, a falta de remisión do certificado de adxudicación no prazo indicado e na forma establecida na convocatoria, dará lugar á perda do dereito sobre a subvención asignada ao proxecto do que se trate.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre a execución e xustificación das actuacións subvencionadas.

INDICADORES
Código Nomee do indicador (unidade de medida) Valor
*P01 Proxectos para os que se solicitou subvención (número) 2.123
*P02 Proxectos efectivamente financiados (número) 1.723
*P03 Entidades locais beneficiadas polas subvencións (número) 647
*P04 Poboación beneficiada polas subvencións (habitantes) 11.362.211
*P05 Importe de subvención concedido (euros) 142.479.562,15


(*P01)  Número de proxectos que foron presentados ao procedemento de concesión das subvencións.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(*P04)  Poboación dos municipios con proxectos financiados. Datos extraídos das cifras oficiais de poboación. No caso de que a Deputación Provincial ou ente análogo fose promotor dalgún proxecto, computouse a poboación provincial (non incluíndo a dos municipios desa provincia con proxectos financiados).

(*P05) Importe total das subvencións asignadas polo Ministerio no procedemento.