Acordo de Consello de Ministros do 21 de setembro de 2021

MEDIDAS ADOPTADAS

Acordo polo que se declaran as Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castela-A Mancha, Castela e León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Estremadura, Galicia e Illes Balears  "Zona afectada gravemente por unha emerxencia de Protección Civil", como consecuencia de incendios forestais e outros fenómenos de distinta natureza.

Co fin de paliar os danos persoais e materiais producidos, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 17/2015, do 9 de xullo, e demais disposicións legais e regulamentarias aplicables, adoptaranse as medidas ás que se refiren os apartados seguintes:

"Cuarto. Danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial"

Aos proxectos directamente relacionados cos sinistros aos que se refire o apartado primeiro deste Acordo que executen os concellos, os cabidos e consellos insulares, as deputacións provinciais ou as comunidades autónomas *uniprovinciales, as comarcas e as mancomunidades nos termos municipais e núcleos de poboación, relativos ás obras de reparación ou restitución de infraestruturas, equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal incluídos no artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,  Reguladora das Bases do Réxime Local, e da rede viaria das  deputacións provinciais, dos cabidos e consellos insulares ou, no seu caso, das comunidades autónomas *uniprovinciales, aplicaráselles a tramitación de urxencia e poderáselles conceder unha subvención de ata o 50 por cento do seu custo, excluídos destas axudas os traballos levados a cabo con medios propios non *personificados da entidad local, xa sexan materiais, maquinaria ou persoal.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

Resolución do 5 de abril de 2022 da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se aproba a convocatoria das subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial e insular, previstas no Acordo do Consello de Ministros, do 21 de setembro de 2021, polo que se declara a varias comunidades autónomas "Zona afectada gravemente por unha emerxencia de Protección Civil". Publicada en extracto en BOE do día 07/04/2022.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre o procedemento de solicitude.

IMAXE INSTITUCIONAL (MEDIDAS DE PUBLICIDADE)

Información práctica sobre imaxe institucional para a mención do financiamento das obras por parte da Administración Xeral do Estado dentro da publicidade e comunicación.

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE SUBVENCIÓNS

(BOE, 16/08/2022) Resolución do 11 de agosto de 2022, da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se acorda a asignación das subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial e insular, previstas no Acordo do Consello de Ministros do 21 de setembro de 2021, polo que se declara a varias comunidades autónomas «Zona afectada gravemente por unha emerxencia de Protección Civil».

Información de interese:

#De acordo con establecido no artigo 12 da Orde *HAP/196/2015, do 21 de xaneiro, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións, así como no apartado oitavo da resolución de convocatoria, no prazo máximo do tres meses seguintes á publicación da resolución de asignación de subvencións no «Boletín Oficial do Estado», as entidades beneficiarias (deputacións provinciais ou entidades equivalentes) deben remitir ao Ministerio de Política Territorial, a través da aplicación informática AURA, o certificado de adxudicación de cada un dos proxectos de obra aos que lles foi asignada subvención. #Este certificado será emitido, en atención á documentación que previamente lles achegaron as entidades executoras das obras (é dicir, as entidades que solicitaron a subvención).

Para ese efecto, as deputacións provinciais ou entidades equivalentes, na súa condición de entidades beneficiarias, poderán aprobar instrucións nas que concreten o prazo e forma nos que as entidades executoras débenlles remitir a información que precisen para asegurar o cumprimento das obrigas derivadas da Orde *HAP/196/2015, do 21 de xaneiro e da resolución de convocatoria.

A falta de remisión do certificado de adxudicación no prazo indicado e na forma establecida na convocatoria, dará lugar á perda do dereito sobre a subvención asignada ao proxecto do que se trate.

INDICADORES
Código Nomee do indicador (unidade de medida) Valor
*P01 Proxectos para os que se solicitou subvención (número) 145
*P02 Proxectos efectivamente financiados (número) 100
*P03 Entidades locais beneficiadas polas subvencións (número) 59
*P04 Poboación beneficiada polas subvencións (habitantes) 3.019.962
*P05 Importe de subvención concedido (euros) 10.470.160,13 €


(*P01)  Número de proxectos que foron presentados ao procedemento de concesión das subvencións.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(*P04)  Poboación dos municipios con proxectos financiados. Datos extraídos das cifras oficiais de poboación. No caso de que a Deputación Provincial ou ente análogo fose promotor dalgún proxecto, computouse a poboación provincial (non incluíndo a dos municipios desa provincia con proxectos financiados).

(*P05) Importe total das subvencións asignadas polo Ministerio no procedemento.